ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETSHOP Supercar Sunday bv

ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETSHOP Supercar Sunday bv

Definities:

 • SCS bv: Super Car Sunday BV, (KvK 69203083), gevestigd Zwaardklamp 10 te Huizen.
 • Klant: de persoon die een of meerdere tickets koopt bij Super Car Sunday BV.
 • Entreegelden: prijs van tickets exclusief bankkosten. SCS hanteert geen reserveringskosten, tenzij anders aangegeven.
 • Evenement: de publieke gebeurtenis op het gebied van auto’s en motoren.
 • Locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt.
 • Organisator: de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
 • Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen de organisator en de klant tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een evenement.
 • Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die betrekking hebben op alle evenementen die georganiseerd worden door Super Car Sunday BV.

Artikelen:

 1. Bij het kopen van een entreeticket brengt SCS bv naast de entreegelden voor het evenement, additionele kosten in rekening voor verleende diensten door derden, zoals banken. Deze kosten staan vermeld in het betaalscherm.
 2. De betaling van de entreegelden en overige kosten worden betaald aan SCS bv via een administratieve afhandeling met CM Tickets.
 3. De betaling kan op de verschillende manieren gedaan worden, zoals iDeal, Visa, Mastercard e.d.
 4. Wanneer betaling ontvangen is, is de overeenkomst definitief en kan niet meer geannuleerd worden, tenzij anders wordt afgesproken.
 5. Tickets worden, na ontvangst van betaling, direct per mail verstuurd. Het kan enige tijd duren voordat ticket in de mailbox terechtkomt.
 6. SCS bv is niet aansprakelijk voor tickets die niet via het officiële verkoopkanaal zijn gekocht.
 7. In geval van annulering evenement, zal klant de betaalde entreegelden terugbetaald krijgen, onder aftrek van de bankkosten en met uitsluiting van annulering door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en extreme weersomstandigheden, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van SCS bv verlangd kan worden.
 8. SCS bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden in de ticketshop van het evenement, georganiseerd door SCS bv, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door SCS bv en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is. SCS bv kan toegang weigeren voor personen die hun ticket op deze manier hebben verkregen.
 9. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

Klachten kunnen worden ingediend:

Serviceafdeling Super Car Sunday BV
Zwaardklamp 10
1271 GK Huizen
info@amsterdammotorshow.com